RODO: to nowe przepisy unijne regulujące prawnie zasady ochrony danych osobowych, które weszło 25 maja 2018 r.

Pełna nazwa RODO:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Rafood Sp. z o. o. z siedzibą i adresem korespondencyjnym: 63-800 Gostyń, Brzezie 261/A. Nasze dane kontaktowe: Brzezie 261/A, 63-800 Gostyń, Tel. +48 65 572 09 26, info@rafood.com.pl Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?
Państwa dane osobowe Rafood Sp. z o. o. będzie wykorzystywać w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania zamówienia na towar, kupna towaru,  realizacji transportu,  podpisania zleceń transportowych,
 • odprawy towarów i innych zadań związanych z handlowym profilem firmy.
 • wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania
  odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony
  interes”,
 • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony
  interes”,

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?
Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas trwania umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy
  podatkowe,
 • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?
Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, iż niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

 • podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. naszym producentom towarów, firmą spedycyjnym , agencją celnym oraz innym dostawcom usług powiązanych z realizacją Państwa zamówienia.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
W sprawie ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@rafood.com.pl